środa 18 lipiec 2018
Chonice

Oficjalny serwis Starostwa Powiatowego w Chojnicach

Aktualności

 1. Część nr 1 – Remont rowu odwadniającego położonego na działkach 7, 9, 21, 53 pod nazwą R-A w gminie Chojnice obręb Gockowice Objezierze. Część nr 2 – Remont rowu odwadniającego położonego na działkach 41/1, 47/1 62 pod nazwą R-B w gminie Chojnice obręb Gockowice Objezierze.
 2. Cześć III: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano – instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Malachinie przy ul. Głównej 11.

  Cześć IV: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano – instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Technikum nr 3 w Chojnicach przy ul. Sukienników 13.
 3. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno- mieszkaniowego w części parteru (bez piwnicy i komunikacji pionowej pomiędzy piwnicą i parterem) przy ul. Igielskiej 4 dz. nr 485/64 na utworzenie ośrodka wsparcia rodzin dotkniętych przemocą w Chojnicach
 4. Część 1:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót branży drogowej dla zadania pn.:
  CZĘŚĆ 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia na odcinku długości 1 km od skrzyżowania z DW 235 do ul. Szkolnej.
  Część 2:
  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót branży elektrycznej dla zadania pn.:
  CZĘŚĆ 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia
  na odcinku długości 1 km od skrzyżowania z DW 235 do ul. Szkolnej – oświetlenie drogowe, teletechnika oraz przebudowa linii napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV.
  ˝Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia˝ w ramach operacji typu ˝Budowa lub modernizacja dróg lokalnych˝, poddziałanie 7.2 ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii˝ w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich˝ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 5. Część nr 1 – Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2619G Kruszyn - Parzyn w km od 0+000 do 3+500 - 3,5 km. Część nr 2 – Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2636G Zapędowo - Gartki w km od 0+000 do 2+000 - 2,0km. Część nr 3 – Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2635G Uboga - Lutom - Lutomski Most, m. Lutom w km od 0+400 do 3+000 - 2,6 km.
 6. Kolejna szkoła z dofinansowaniem na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej!W ramach ˝Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa˝ Technikum im. Augustyna Szpręgi w Malachinie otrzyma wsparcie w wysokości 6 250 zł.
 7. Część nr 1 Remont drogi powiatowej nr 2606G Laska - Gartki na odc. od DK22 do m. Gartki w km od 0+000 do 7+000. Część nr 2 Remont drogi powiatowej nr 2626G Rytel - Zapędowo w km od 0+000 do 7+100
 8. Wsparcie szkolnictwa zawodowego w Powiecie Chojnickim – rozwój infrastruktury poprzez budowę, rozbudowę, przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów wraz z zakupem wyposażenia˝. Część I: Dostawa oprogramowania graficznego dla zawodu technik mechatronik Część II: Oprogramowanie edukacyjne dla zawodu technik mechatronik Część III: Oprogramowanie do symulacji dla zawodu technik mechatronik Część IV: Dostawa sprzętu komputerowego dla zawodu technik pojazdów samochodowych Część V: Dostawa sprzętu komputerowego dla zawodu technik elektronik i technik mechatronik Część VI: Dostawa sprzętu komputerowego dla zawodów medyczno-społecznych Część VII: Dostawa zestawu dron z kamerą Część VIII: Dostawa laptopów dla zawodu technik elektronik i technik mechatronik oraz dla zawodów medyczno-społecznych
 9. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjno-mieszkaniowego
  w części parteru (bez piwnicy i komunikacji pionowej pomiędzy piwnicą i parterem) przy ul. Igielskiej 4 dz. Nr 485/64 na utworzenie ośrodka wsparcia rodzin dotkniętych przemocą w Chojnicach
 10. Część 1: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót branży drogowej dla zadania pn.: CZĘŚĆ 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia na odcinku długości 1 km od skrzyżowania z DW 235 do ul. Szkolnej.Część 2: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót branży elektrycznej dla zadania pn.: CZĘŚĆ 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia na odcinku długości 1 km od skrzyżowania z DW 235 do ul. Szkolnej – oświetlenie drogowe, teletechnika oraz przebudowa linii napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV.
 11. ,,Remont związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - remont rowu odwadniającego Gockowice na działkach nr 7, 9, 21, 41/1, 47/1, 53, 62˝ z podziałem na części:
  Część nr 1 – Remont rowu odwadniającego położonego na działkach 7, 9, 21, 53 pod nazwą R-A w gminie Chojnice obręb Gockowice Objezierze.

  Część nr 2 – Remont rowu odwadniającego położonego na działkach 41/1, 47/1, 62 pod nazwą R-B w gminie Chojnice obręb Gockowice Objezierze.
 12. Szkoła Przyszłości˝ w ramach RPO WP na lata 2014-2020: dla Projektu “Szkoła Przyszłości˝ – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego˝ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 13. Badanie uczestnictwa mieszkańcow Polski w podróżach
 14. w ramach operacji typu ˝Budowa lub modernizacja dróg lokalnych˝, poddziałanie 7.2 ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii˝ w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich˝ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. CZĘŚĆ 1: Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia na odcinku długości 1 km od skrzyżowania z DW 235 do ul. Szkolnej. CZĘŚĆ 2: Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia na odcinku długości 1 km od skrzyżowania z DW 235 do ul. Szkolnej – oświetlenie drogowe, teletechnika oraz przebudowa linii napowietrznych i kablowych nN 0,4 kV
 15. ˝Szkoła Przyszłości˝ w ramach RPO WP na lata 2014-2020: dla Projektu “Szkoła Przyszłości˝ – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego˝ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społeczn
 16. Część I. Dostawa sprzętu komputerowego, kserokopiarki. Część II. Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. Część III. Dostawa sprzętu biurowego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 17. dla Projektu ˝Szkoła Przyszłości˝ w ramach RPO WP na lata
  2014-2020:
  dla Projektu “Szkoła Przyszłości˝ – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego˝ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 18. ,,Remont związany z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych na drogach gruntowych Powiatu Chojnickiego˝ z podziałem na części:
  Część nr 1 – Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2619G Kruszyn - Parzyn w km od 0+000 do 3+500 - 3,5 km.
  Część nr 2 – Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2636G Zapędowo - Gartki w km od 0+000 do 2+000 - 2,0km.
  Część nr 3 – Remont drogi gruntowej, powiatowej nr 2635G Uboga - Lutom - Lutomski Most, m. Lutom w km od 0+400 do 3+000 - 2,6 km.
 19. Wykonanie robót budowlanych dla realizacji projektu pn.˝Przebudowa drogi powiatowej nr 2617G w miejscowości Lubnia˝ w ramach operacji typu ˝Budowa lub modernizacja dróg lokalnych˝, poddziałanie 7.2 ,,Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii˝ w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich˝ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.:
 20. na finansowanie planowanego deficytu budżetu powiatu chojnickiego
  w 2018 roku dla Powiatu Chojnickiego
 21. Cześć III: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano – instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  w Malachinie przy ul. Głównej 11.

  Cześć IV: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlano – instalacyjnych dla termomodernizacji budynku Technikum nr 3 w Chojnicach przy ul. Sukienników 13.
 22. Uwaga! Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku 50-69 lat.
 23. Część I: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót branży drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Charzykowy - Chojniczki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Charzykowy – DW212. Część II: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót branży elektrycznej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Charzykowy - Chojniczki wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2624G na odcinku Charzykowy – DW212 – oświetlenie ciągu pieszo-rowerowego.

Kultura

Historia

Turystyka

Chojnice na Trakcie Tajemnic

Chojnice z punktu widzenia turysty, który niejedno miejsce odwiedził (lipiec 2016 r.)

Religia

Sport

Samorząd

Styl życia

Czas wolny

Legowisko Chojnice 2017

Dużo tych klocków było i wiele się zbudowało. Bardzo dobra zabawa z klockami lego dla każdego i w każdej grupie wiekowej kto choć trochę miał żyłkę do inżynierii.